?

Log in

No account? Create an account
Nina [entries|archive|friends|userinfo]
Nina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Mar. 11th, 2009|04:45 pm]
Nina
13 maart

Xiu Xi en Accepting Us in de N201,

komt allen, het wordt een waar feest!

Gratis!

www.n201.nl (inclusief een niet kloppende bio ;) )
www.myspace.com/xiuxi
www.myspace.com/tbfkagnk

link10 comments|post comment

(no subject) [Jul. 10th, 2008|05:31 pm]
Nina
[mood |happyhappy]
[music |Beirut]

ha!
ik ga voor Oxfam Novib werken op Lowlands!
link5 comments|post comment

(no subject) [Jul. 27th, 2007|05:18 pm]
Nina
Bonjour uit een vaag brussels  internet cafe met dito toetsenbord,,    gentse feesten waren tof en brussel is echt heel mooi en te gek om te winkelen. ik heb een tafelkleed voor 50 cent en een skinnyjeans van levis voor 7 euro en een wollen truitje voor & euro.. morgen naar antwerpen
link2 comments|post comment

Add Me [Oct. 29th, 2005|10:08 pm]
Nina
Image hosted by Photobucket.com

Friends Only
link39 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]